O mikroregióne

Mikroregión „Požitavie –Širočina“ záujmové združenie obcí pre CR

Mikroregión "Požitavie - Širočina"

Mikroregión „Požitavie – Širočina“ vznikol v roku 2000 ako záujmové združenie obcí pre cestovný ruch v okolí Arboréta Mlyňany a pozdĺž vodného toku Žitava a jeho prítoku Širočina (od nich bol pomenovaný i mikroregión).

V súčasnosti združuje 15 obcí s rozlohou 17 198 ha a počtom obyvateľov (k 31.12.2022) 11 336. Siaha až po juhozápadný okraj Pohronského Inovca a severozápadný okraj Štiavnických vrchov.

Pôvodný mikroregión tvorilo 9 obcí:

Rok 2000: Čierne Kľačany, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou a Tajná.

Postupné rozšírenie mikroregiónu:

Rok 2003: Červený Hrádok, Choča, Volkovce

Rok 2005: Čaradice, Tekovské Nemce

Rok 2007: Nová Ves nad Žitavou

Stručné informácie o členských obciach:

Čaradice

Rozloha: 1785 ha
Prvá písomná zmienka: 1209

Obec leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Západných Karpát. Zo severu je chránená masívom Pohronského Inovca. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 240 m n. m. Väčšina územia obce sa rozprestiera na južnej strane masívu Veľkého Inovca a časť leží v Hronskej pahorkatine. Cez obec preteká Čaradický potok. Obec leží na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja v blízkosti okresného mesta Zlaté Moravce. V jej bezprostrednej blízkosti prechádza rýchlostná cesta R1. Prvýkrát je zmienka o obci ako „ Villa Charat “ v bule pápeža Inocenta III. (1198 – 1216), keď vymedzoval majetok Svätobeňadického opátstva. Najvýznamnejšou kultúrno – historickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov z roku 1949. V katastrálnom území obce boli v minulosti vybudované protiturecké úkryty – miestny názov „Lôšky“, ktoré sa čiastočne zachovali. Sú to dôvtipne vytesané ochranné izby do tufu.

Červený Hrádok

Rozloha: 550 ha
Prvá písomná zmienka: 1386

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1386. V roku 1397 je dokladovaný názov Veresaur. V roku 1776 Weresswar, v roku 1920 Verešvár. K premenovaniu na Červený Hrádok došlo v roku 1948. Červený Hrádok sa samostatne vyvíjal do roku 1974. Od 23. novembra 1990 je Červený Hrádok opäť samostatný a píše svoju novodobú históriu. Obec Červený Hrádok sa nachádza v severnej časti Podunajskej pahorkatiny, na Hronskej pahorkatine, v doline vodného toku Širočina. Okolie obce je zaujímavé najmä vinohradmi, prechádzkami v prírode a lovom poľnej zveri. Návštevníci môžu vyjsť na kopec Stávka a pozrieť si širšie okolie. V obci je postavený rímskokatolícky kostol sv. Juraja v štýle neoklasicizmu z roku 1902. Opravený bol po druhej svetovej vojne. Pred kostolom sa nachádza socha sv. Vendelína z 2. polovice 19. stor., zaujímavá je aj socha Najsvätejšej Trojice v centre obce, socha sv. Urbana nachádzajúca sa na viniciach či socha sv. Jána Nepomuckého postavená na cintoríne.

Čierne Kľačany

Rozloha: 1 098 ha
Prvá písomná zmienka: 1209

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 15. mája 1209, keď sa obec uvádza ako súčasť donácií svätobeňadickému opátstvu zapísanej pod názvom „Villa Chelecen“. Čierne Kľačany ležia v severnej časti Podunajskej pahorkatiny zastúpenej Hronskou pahorkatinou, v tesnej blízkosti Pohronského Inovca. Obec je súčasťou Nitrianskeho kraja. Nachádza sa v okrese Zlaté Moravce. Katastrálnym územím preteká vodný tok Širočina. Južne od intravilánu obce sa do neho vlieva potok Bočovka. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec vzdialená od okresného mesta Zlaté Moravce 4 km smerom na juhovýchod a má aj výhodné dopravné napojenie na rýchlostnú cestu R1. Obec sa vyznačuje vysokým potenciálom a rôznorodosťou kultúrneho dedičstva. Praveký človek sa v tejto oblasti datuje do 3.-2. tisícročia pred n.l. Nálezy keramiky, pozostatkov materiálnej a remeselnej kultúry tu i v okolitých obciach dokumentujú prítomnosť starých fáz predhistorických kultúr pravekého osídlenia.

Choča

Rozloha: 439 ha
Prvá písomná zmienka: 1172

V čase 1. písomnej zmienky v roku 1172 bola obec majetkom benediktínskeho opátstva na Panónskej hore, krátky čas patrila aj Matúšovi Čákovi, neskôr Forgáčovcom a Migazziovcom. Obec Choča leží v severozápadnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Čerešňového potoka, ktorý sa vlieva do rieky Žitava. Nadmorská výška má v rozpätie 170–220 m n. m. K najstarším pamiatkam patrí socha sv. Jána Nepomuckého umiestnená v areáli rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej. K pamiatkam technického charakteru patrí voľakedajší Okossyho vodný mlyn (dnes v súkromnom vlastníctve) na Čerešňovom potoku, so stávnicou vody „Zungov“. Tradícia vinohradníctva umožnila začlenenie obce do Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty a už vyše 20 rokov sa tu organizuje výstava vín. V minulosti bola Choča známa ochotníckym divadlom a tiež výborným futbalom. V posledných rokoch obec zviditeľňuje FSk Chočanka. V roku 2022 Choča oslávi svoje 850. výročie 1. písomnej zmienky.

Malé Vozokany

Rozloha: 586 ha
Prvá písomná zmienka: 1209

Obec Malé Vozokany sa nachádza v severnej časti Podunajskej pahorkatiny, na Hronskej pahorkatine v doline vodného toku Širočina a jeho prítoku Rohožnického potoka. Prvý písomný údaj o obci je z roku 1209. V obci sa nachádza Horný kaštieľ z roku 1904 v štýle francúzskeho baroka, postavený rodinou Botkovcov a na miestnom cintoríne je krypta tejto rodiny. Baroková kaplnka sv. Anny bola postavená šľachticom Bacskádym v roku 1752. Druhým kaštieľom v obci je baroková kúria z roku 1710, ktorú dala postaviť Tekovská župa pre svojho podžupana Bacskádyho. V jej blízkosti stála socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá je v súčasnosti v reštaurátorskom ateliéri a čaká na svoju opravu. K tradičným podujatiam obce patrí Stolnotenisový turnaj o „Putovný pohár starostky obce“, Fašiangové a Hodové slávnosti. V roku 2015 bola v našej obci založená Folklórna skupina Barcovka, ktorá reprezentuje našu obec na rôznych festivaloch.

Nemčiňany

Rozloha: 1568 ha
Prvá písomná zmienka: 1232

Obec leží v severnej časti Hronskej pahorkatiny. Prvý písomný záznam o jej území pochádza z roku 1232, keď kráľ Ondrej II. ustanovil svojou kráľovskou listinou obyvateľov obce Nenchez za svojich dvorníkov. Dominantou obce je Kostol svätého Michala Archanjela. Románska časť kostola stojí od roku 1249. Kultúrnou pamiatkou obce je aj hrobka Kostolániovcov na vrchole zalesneného kopca, ktorá si dodnes zachovala miestny názov Krypta. Ďalšími pamiatkami sú socha sv. Urbana vo viniciach, pomník padlých v I. a II. svetovej vojne, historická zvonica v katastri Rohožnica. K zaujímavým prírodným útvarom patrí štrkopieskový lom pri vstupe do obce. Turistov a rybárov zaujme umelá vodná nádrž a jeden z prameňov pritekajúceho potoka, zvaný Kráľová studnička. Už viac ako dve desaťročia sa tu koná oblastná výstava vín. O dávnej histórii obce svedčí vzácny archeologický nález Nemčinianskej Venuše, ktorej vek je odhadovaný na päťtisícšesťsto rokov

Nevidzany

Rozloha: 1026 ha
Prvá písomná zmienka: 1113

Obec leží v severozápadnej časti Pohronskej pahorkatiny, na sútoku Podegerského potoka a Širočiny. Vo východnej časti katastra obce sa nachádza malý rybník. K pamiatkam v obci patrí rímskokatolícky kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola, v jeho blízkosti sa nachádza kaplnka Lurdskej Panny Márie. Vzácnou historickou pamiatkou je do kameňa vytesaný latinský nápis zo 16. – 17. storočia, ktorý sa našiel v roku 1967 pri budovaní farskej ohrady. K ďalším pamiatkam patrí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1855 a kaplnka sv. Urbana na viniciach. Pri ceste do Vrábľov stojí kaplnka Panny Márie z 19. stor. V obci sa každoročne organizujú fašiangové, hodové slávnosti, oslavy sviatku sv. Urbana, strelecké preteky poľovného združenia, stavanie mája, oslavy dňa matiek, dňa detí, posedenie pre seniorov, oslavy sv. Mikuláša, stretnutie pri vianočnom punči, súťaž vo varení gulášu, Pivofest a farský festival. Športové vyžitie úspešne dopĺňa futbalový športový klub ŠK Nevidzany.

Nová Ves nad Žitavou

Rozloha: 1017 ha
Prvá písomná zmienka: 1355

Obec sa prvýkrát spomína v zachovanej listine z roku 1355. Známe sú viaceré pomenovania od Jovky, Nowejsi, Žitavskej Novej Vsi až po názov Nová Ves nad Žitavou, ktorý obec nesie od roku 1927. Obec sa nachádza v nitrianskom kraji, tesne na rozhraní okresov Nitra a Zlaté Moravce. Leží medzi Hronskou a Žitavskou pahorkatinou v údolí rieky Žitava, ktorá jej dala pomenovanie. Rieka Žitava je osou jej územia. Centrum obce je 13 km na juh od Zlatých Moraviec a 6 km severne od mesta Vráble, na komunikácii spájajúcej mestá Vráble a Zlaté Moravce. Susedí s obcami Slepčany, Nevidzany, Veľké Chyndice a mestom Vráble. V obci sa nachádzajú tri kaštiele. Nad potokom Drevenica je vybudovaný Turecký most, ako jedinečné architektonická pamiatka z 15. storočia. Dominantou obce je tiež rímskokatolícky kostol sv. Tomáša Becketa z r. 1789. Veľmi zaujímavé je aj pútnické miesto „Studnička“ s prírodným prameňom, nachádzajúca sa v údolí potoka Drevenica.

Slepčany

Rozloha: 935 ha
Prvá písomná zmienka: 1165

Obec leží na Žitavskej pahorkatine a Pohronskej pahorkatine a preteká ňou rieka Žitava. Stred obce leží v nadmorskej výške 160 m n. m., čím sa obec Slepčany stáva najnižšie položenou obcou Horného Požitavia.
V katastri obce sa nachádza vodná nádrž. Najstaršie osídlenie obce Slepčany siaha do začiatku neskorej doby kamennej – eneolitu. Svedčia o tom dve sídliská mladšej fázy lengyelskej kultúry. Z obdobia doby bronzovej sú známe sídliská z jej záverečnej etapy. Ostrihomskej kapitule pripadla obec v roku 1565. V neskoršom období bola obec viackrát spustošená nájazdmi Turkov. V obci sa nachádza kostol sv. Jána Nepomuckého postavený v rokoch 1880 – 1881 v neoklasicistickom slohu. Obec je bohatá na sakrálne pamiatky a to najmä kaplnky. Vo vinohradoch sa nachádza kaplnka sv. Urbana. Ďalej sa v obci nachádzajú kaplnka sv. Jozefa a kaplnka sv. Sebastiána ale i kaplnka Panny Márie. Zvláštnosťou obce je i technická pamiatka Zungov – zástavnica vody na rieke Žitava.

Tajná

Rozloha: 848 ha
Prvá písomná zmienka: 1075

Obec Tajná leží na Hronskej pahorkatine v údolí vodného toku Širočina. Stred obce leží v nadmorskej výške 174 m n. m. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1075 v zakladajúcej listine beňadického opátstva. Obec si poľnohospodársku funkciu zachovala dodnes. Obec svojim návštevníkom ponúka rad sakrálnych a svetských pamiatok. Kultúrno‑ historickou pamiatkou je od roku 1963 klasicistický kaštieľ pochádzajúci z roku 1840 s priľahlým 10 ha parkom. V obci je kostol Všetkých svätých z roku 1749. Na starom cintoríne sa nachádza hrobka rodiny Révayovcov, upúta však aj drevená zvonica a kaplnka v klasickom barokovom slohu, či v areáli kostola socha sv. Jána Nepomuckého. K ďalším drobným sakrálnym dielam patrí mariánsky stĺp z polovice 18. storočia, socha sv. Jána i božia muka s obrazom Panny Márie. Zvláštnosťou obce sú zachované kolesové studne, ktoré sú roztrúsené po celej obci a novo zrekonštruovaná kaplnka v miestnej časti obce Šiarovce.

Tekovské Nemce

Rozloha: 2850 ha
Prvá písomná zmienka: 1275

Obec leží na styku nížiny a pohoria, v doline potoka Roskovice (Inovecký potok). Katastrálne územie je tvorené Hronskou pahorkatinou i Pohronským Inovcom. Stred obce leží v nadmorskej výške 246 m n. m. Okolité lesy sú vhodné na hubárčenie, prechádzky po prírode a poľovačky. Okolie je vhodné aj na cykloturistiku – obcou prechádza jedna z Požitavských cyklotrás. V obci dominuje rímsko – katolícky barokový kostol zasvätený „Všetkým svätým“ z 18. stor., postavený na mieste pôvodného gotického. Prvý
krát bol kostol spomínaný v roku 1397. Neskôr bol prestavaný a doplnený novou vežou. Vzácny je hlavný
pseudobarokový oltár z r. 1940 s reliéfom Všechsvätých. V obci sa nachádza klasicistická kaplnka Bolestnej
Panny Márie zo zač. 19. storočia, kamenný Trojičný stĺp z roku 1875, ďalšie dve kaplnky a viacero Božích múk. V strede obce sa nachádza pamätník padlých v 1. svetovej vojne a v roku 2010 bol v miestnom parčíku odhalený pamätník padlých v II. svetovej vojne.

Tesárske Mlyňany

Rozloha: 1800 ha
Prvá písomná zmienka: 1075

Obec Tesárske Mlyňany sa rozprestiera na Žitavskej pahorkatine, cez obec tečie rieka Žitava a nachádza sa v nadmorskej výške 172 m n. m. Na území obce sa nachádza časť chráneného areálu Arboréta Mlyňany, vždy zelenej oázy. Základy arboréta roku 1892 položil Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi. Arborétum je v súčasnosti najväčšou botanickou záhradou na Slovensku Má rozlohu 67 hektárov a patrí pod správu SAV. Dnešná obec sa vyvíjala ako dve samostatné obce: Tesáre nad Žitavou a Mlyňany. Prvá písomná zmienka o časti Tesáre nad Žitavou je z roku 1075. Názov obce sa vyskytuje v starých listinách v niekoľkých hláskových obmenách Tazzar 1075, neskôr do roku 1960 Tesáre nad Žitavou. Názov svedčí o tom, že to bola služobnícka osada, ktorej vznik archeológovia a jazykoveda dokladajú už v 9. storočí a je jednou z najstarších osád požitavskej doliny kde žili zruční tesárski majstri. Mlyňany sú prvýkrát písomne doložené pri chotárnom ohraničení Tesár v roku 1209.

Veľké Vozokany

Rozloha: 988 ha
Prvá písomná zmienka: 1209

Obec sa nachádza na hornom Požitaví, v severnej časti Pohronskej pahorkatiny. Rozprestiera sa v údolí potoka Širočina. Výškové rozpätie je od 180 do 240 m n. m. Prvá písomná zmienka sa zachovala z roku 1209, kedy niesla názov Wezeken. Obec má vybudovaný vodovod, kanalizáciu, je plynofikovaná, rekonštruovali sa miestne komunikácie a chodníky. Nachádza sa tu kultúrny dom, MŠ, futbalové a multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, oddychová zóna pred KD, posilňovňa, dom smútku. Na vodnom toku
Širočina je vystavaná vodná nádrž. Na území obce sa v roku 1652 odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska. Pomník víťazstva nad Turkami dnes pripomína bronzová socha leva na mramorovom podstavci z roku 1896. Rímskokatolícky kostol v obci je zasvätený svätému Mikulášovi. V obci pracujú dychová hudba Vozokanka, FS Lipa, detský FS Vozokanček, V.V. Band a ochotnícke divadlo. Tiež máme Jednotu dôchodcov, futbalový oddiel TJ LEV, turistický oddiel Vozokanska stopa.

Vieska nad Žitavou

Rozloha: 544 ha
Prvá písomná zmienka: 1406

Obec Vieska nad Žitavou leží v údolí rieky Žitava na Žitavskej a Hronskej pahorkatine. Pahorkatinový reliéf tvoria horniny z mladotreťohorného obdobia. Prevládajú íly, piesky a miestami štrky. Tieto boli v štvrtohorách prekryté usadeninami spraší, na ktorých sú uložené hnedozeme. Stred obce leží v nadmorskej výške 185 m n. m. V severovýchodnej časti územia sa rozprestiera centrálna časť parku Arboréta Mlyňany v správe SAV. Areál Arboréta sa rozprestiera na ploche 67 ha. Svojou zbierkou vyše 2300 druhov cudzokrajných stálozelených drevín ukrýva v sebe atmosféru prírody rôznych kútov sveta. Obcou vedie Požitavská cyklotrasa a okolie je vhodné na cykloturistiku i na prechádzky v prírode. Prvá zmienka pochádza z roku 1406. Kultúrne dedičstvo tvorí rímsko – katolícky kostol sv. Juraja. Vznikol na mieste pôvodného kostolíka zničeného počas tureckej invázie. Zrekonštruovaný gazdovský dom – „Dvor ľudových remesiel“ prezentuje život tradičnej rodiny.

Volkovce

Rozloha: 1 160ha
Prvá písomná zmienka: 1275

Obec leží na južných svahoch Pohronského Inovca v doline potoka Bočovka. V roku 1944 sa obec Volkovce zlúčila s obcou Závada. Súčasťou obce sú osady Olichov, Slance a chatová osada Lukov. V obci sa nachádza Obecný úrad, kultúrny dom, MŠ a ZŠ pre 1. – 9.ročník, rímskokatolícky kostol, pošta, potraviny, reštauračné a pohostinské zariadenia, kaderníctvo, čerpacia stanica, Domov sociálnych služieb SVETLO–Olichov. Športové vyžitie ponúka futbalový areál s výbornými podmienkami pre futbal, v zime pre korčuľovanie a hokej. V obci pôsobí FS Volkovčanka, spevácky súbor pri kostole Sv. Jakuba, ochotnícky divadelný súbor, skauti – 2. oddiel Buen Camino, Jednota dôchodcov Slovenska, futbalový klub, turisticko – rekreačný klub Volkoviec a Závady, OZ Priatelia Volkoviec. Kultúrne podujatia v obci: pochovávanie basy, festival folklórnych skupín, hodová slávnosť na sviatok sv. Jakuba, súťaž vo varení gulášu, roľnícka nedeľa, privítanie Mikuláša a vianočný koncert.